Politika ochrany soukromí
 
 

 

 
 1. Správcem Portálu CupSell.pl je CUPSELL sp.z o.o. se sídlem v ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, Polsko,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň Nové Město a Wilda v Poznani pod číslem 0000513284; DIČ: 7792422363; IČO: 302754840; základní kapitál 91 000 PLN, která zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (č. 101, §926/2002 Sb.) a zákona O poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 roku (č. 144, §1204/2002 Sb.).
 2. Poskytovatel shromažďuje pouze takové osobní údaje Uživatele, které jsou nutné k navázaní, vyjasnění obsahu, změny nebo rozvázání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Údaje jsou shromažďovány výlučně za účelem řádného provedení služeb Poskytovatelem.
 3. Zákazník vyjadřuje souhlas s poskytováním svých osobních údajů třetím osobám v rozsahu nutném k řádnému provedení služeb poskytovaných na základě Obchodních podmínek, výše uvedené osobní údaje pak mohou být poskytnuty především provozovatelům platebních systémů nebo kurýrním a spedičním společnostem.
 4. Údaje uváděné Uživatelem při registraci jsou využívány v účetnictví a za účelem komunikace s Uživatelem v rámci služeb portálu CupSell.pl a jiných aktivit spojených s uzavřením nebo realizací smlouvy o poskytování služeb v rámci CupSell.pl. V případech uvedených v Obchodních podmínkách budou platné údaje Uživatele (viz. předchozí věta) poskytnuty v patřičném rozsahu jiným Uživatelům, pokud to bude nutné k uzavření a realizaci smlouvy, která je výsledkem Transakce.Tyto údaje mohou být také použity k ověření, zda zájemce o registraci vyhovuje kritériím Obchodních podmínek a právních předpisů.
 5. V případě, že se Uživatel přihlásí k odběru „Newsletteru” , bude Poskytovatel se souhlasem Uživatele zpracovávat jeho osobní údaje v podobě příslušné e-mailové adresy za účelem zasílání marketingových nabídek. Uživatel může kdykoliv zrušit odběr výše zmíněných marketingových nabídek zasláním oznámení o zrušení souhlasu na adresu sídla společnosti Poskytovatele: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, nebo na e – mailovou adresu: biuro@cupsell.pl.
 6. Databáze osobních údajů Uživatelů a infor.mací je chráněná zákonem. Osobní údaje jsou pak obzvláště pečlivě chráněny před přístupem nepověřených osob.
 7. Poskytovatel může zpracovávat níže uvedené údaje, které popisují způsob, jakým Uživatelé využívají elektronické služby:
  1. identifikační údaje Uživatele,
  2. identifikační údaje telekomunikační sítě nebo teleinformatického systému, který Uživatel používal,
  3. informace o zahájení, ukončení a průběhu každého využití elektronické služby,
  4. informace o využívání elektronických služeb Uživatelem.
 8. Uživatel může za účelem zaslání objednaného zboží zpracovávat také následující osobní údaje zákazníka:
  1. jméno a příjmení Zákazníka,
  2. korespondenční adresu,
  3. e-mailové adresy Zákazníka,
  4. telefonní číslo,
  5. rodné číslo.
 9. Poskytovatel může za účelem realizace smluv s Uživatelem zpracovávat také jiné údaje potřebné např. k vyúčtování služby.
 10. Poskytovatel neposkytne žádné třetí osobě informace a údaje o Uživatelích nad rámec poslání Portálu, rozsahu uděleného souhlasu nebo prohlášení, pokud k tomu nebude na základě platných právních předpisů vyzván příslušnými orgány. Poskytovatel ujišťuje, že se bude v nejvyšší míře snažit, aby byly tyto údaje uchovávány v souladu s předpisy zákona o ochraně osobních údajů a zákona o poskytování elektronických služeb.
 11. Uživatel portálu má právo požádat Poskytovatele o informaci o uchovávaných osobních údajích a následně si vyžádat jejich modifikaci, odstranění, zablokování případně odstranění chyb, doplnění nebo aktualizaci. O tuto možnost je nutné požádat Poskytovatele na e-mailové adrese: biuro@cupsell.pl.
 12. Spolu s odstraněním Uživatelského účtu Poskytovatel trvale a nenávratně odstraní také osobní údaje Uživatele a přestane je tak zpracovávat. Správce si však vyhrazuje právo ponechat si např. údaje o času přihlášení nebo IP adresu Uživatele pro případnou potřebu orgánů činných v trestním řízení nebo údaje nutné k vyúčtování služeb do momentu vyrovnání.
 13. Údaje uživatelů mohou být poskytovány oprávněným třetím osobám podle platných právních předpisů včetně příslušných soudních orgánů. Osobní údaje Uživatelů mohou být poskytovány třetím osobám v případech určených CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani a se souhlasem Uživatele.
 14. Pokud CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani zjistí, že Uživatel využívá služeb cupsell.pl v rozporu s Obchodními podmínkami a platnými předpisy, může CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani zpracovávat osobní údaje Uživatele v rozsahu nutném ke zjištění odpovědnosti, s podmínkou že si pro důkazní řízení ponechá obsah zpráv a další potřebné údaje.
 15. CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani zaručuje naplnění práv Uživatele vyplývajících ze zákona o osobních údajích, včetně práva na přístup k vlastním osobním údajům a jejich editaci a práva na kontrolu zpracovávání osobních údajů podle zásad popsaných v předmětném zákoně. V rámci plnění práva na kontrolu vlastních osobních údajů, mají Uživatelé ve výjimečných případech – v případech vymezených v zákoně o ochraně osobních údajů – právo na podání žádosti o zastavení zpracování osobních údajů nebo stížnosti na zpracování svých údajů, pokud se je CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani chystá zpracovávat k reklamním účelům nebo na poskytování osobních údajů společností CupSell Sp.z. o.o. jinému podmětu, než je správce údajů CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani.
 16. CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani zaručuje Uživatelům právo na prohlížení a editaci osobních údajů. CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani zaručuje Uživatelům právo na odstranění osobních údajů z databáze v případě odstoupení od smlouvy nebo v jiných případech vyplývajících z platných právních předpisů. CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani má právo odmítnout odstranění údajů Uživatele pouze v případech vymezených právními předpisy, zvláště pak, pokud Uživatel nevyrovnal veškeré pohledávky ze strany CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani, případně že CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani potřebuje uchovat tyto údaje k vyšetření okolností a zjištění odpovědnosti Uživatele za porušení Obchodních podmínek nebo platných právních předpisů.
 17. CupSell Sp.z. o.o. se sídlem v Poznani používá soubory "cookies". Informace shromažďované pomocí "cookies" umožňují přizpůsobit služby a obsah individuálním potřebám a požadavkům Uživatelů. Slouží také jako podklad pro vypracovávání statistik využívání portálu Cupsell.pl Uživateli. Podrobné informace o zpracování souborů Cookies jsou uvedeny v dokumentu Politika zpracovávání souborů Cookies (Politika Cookies), který je k dispozici na internetové adrese cupsell.pl.